Δημοπρασία Ελαιοχρωματισμός ξύλινης οροφής Μουσείου Καμιναράτων

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εργασίες χρωματισμού εσωτερικού χώρου Λαογραφικού Μουσείου Καμιναράτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΙΣΟΓΕΙΟ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΧΡΗΣΗ: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΜΙΝΑΡΑΔΩΝ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

ΘΕΣΗ:  Τ.Κ. ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μετά από την απόφαση του Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΜΙΝΑΡΑΔΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»  το Δ.Σ. καλεί σε ανοικτή δημοπρασία και κατάθεση προσφορών ενδιαφερόμενους εργολάβους ( Ανάδοχο ) για την εκτέλεση του έργου του χρωματισμού και των λοιπών οικοδομικών εργασιών του εσωτερικού χώρου του Λαογραφικού Μουσείου Καμιναράτων σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που ακολουθεί

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με κάτοψη ορθογωνικής μορφής, εξωτερικών διαστάσεων  15,70 Χ 8,60 μ.. Ο φέροντας οργανισμός είναι από λιθοδομή πάχους 60 εκ., το δάπεδο είναι από σκυρόδεμα και φέρει επικάλυψη από ξύλινη στέγη με κεραμίδια. Ο χώρος εσωτερικά είναι ενιαίος χωρίς διαχωριστικούς τοίχους. Η χρήση του κτιρίου είναι Λαογραφικό Μουσείο και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Συλλόγου των Απανταχού Καμιναράδων. Το κτίριο είναι πανταχόθεν ελεύθερο μέσα στο οικόπεδο.

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Α) Χρωματισμός ξύλινης στέγης.

Λόγω κατάρρευσης τμήματος της κεραμοσκεπής, τοπικής παραμόρφωσης και μετακίνησης των ζευκτών έγινε  ανακατασκευή της στέγης με νέα υλικά (ξύλινος σκελετός, μόνωση, κεραμίδια). Η μορφή της στέγης είναι τετράριχτης από ξύλινο σκελετό όλα από δομική ξυλεία εμποτισμένη με βορικά άλατα για την προστασία της, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.).

Τα δομικά στοιχειά της κεραμοσκεπής είναι ορατά από το κάτω μέρος της αίθουσας του μουσείου..

Το πέτσωμα έχει κατασκευαστεί από τις υπάρχουσες τάβλες της κεραμοσκεπής κατά μέρος ( περίπου το 30% της συνολικής επιφάνειας ) και κατά το υπόλοιπο μέρος με νέες τάβλες εμποτισμένες με βορικά άλατα.

Κάτω από την επιφάνεια του πετσώματος βρίσκονται τα δομικά στοιχεία της κεραμοσκεπής που είναι ορατά και αποτελούνται από δομική ξυλεία σε διάφορες διαστάσεις. Μεταξύ τους τα δομικά στοιχεία ενώνονται με μεταλλικές λάμες, τζινέτια κ.λ.π.

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι ακόλουθες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Προστασία των εκθεμάτων και γενικά του χώρου με την τοποθέτηση νάιλον στρώσεων με επιμέλεια
 • Λείανση και καθαρισμός των επιφανειών με χρήση υαλόχαρτου
 • Απομάκρυνση της σκόνης από την επιφάνεια
 • Τρίψιμο, απομάκρυνση σαθρών τμημάτων, προστασία με μίνιο και βερνικοχρωματισμός των μεταλλικών μερών με βερνικόχρωμα χρώματος μαύρου ματ
 • Στοκάρισμα τοπικά όπου απαιτείται των ξύλινων επιφανειών
 • Χρωματισμός όλων των ξύλινων επιφανειών με χρήση ριπολίνης βάσεως νερού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις αλλά και τρίτης αν απαιτηθεί ώστε η επιφάνεια να έχει ομοιόμορφη χρωματική απόχρωση ( το υλικό της ριπολίνης θα προμηθευτεί από τον κύριο του έργου – Σύλλογο )

Β) Κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου ( σοβατεπί ).

Στο κάτω μέρος των εσωτερικών τοίχων και σε επαφή με το δάπεδο του χώρου θα κατασκευαστεί περιμετρικό περιθώριο τοίχου (σοβατεπί) σε ύψος 10 εκ. και μεταβλητού πάχους

Θα απομακρυνθούν οι σαθροί σοβάδες στο κάτω μέρος των εσωτερικών τοίχων όπου απαιτείται και θα επισκευαστεί η συνέχειά τους με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

Στη συνέχεια θα γίνει η κατασκευή του σοβατεπί

Η κατασκευή του θα γίνει με την χρήση ξύλινου αποστάτη (π.χ. τάβλας) που θα καρφωθεί στον τοίχο. Το κενό μεταξύ του αποστάτη και του δαπέδου θα γεμιστεί με ακρυλική κόλλα πλακιδίων της KERAKOLL σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ανάλογα με το πάχος της στρώσης. Η ακρυλική κόλλα θα φέρει και πρόσθετο ρητινούχο υγρό καθώς και τσιμεντόχρωμα απόχρωσης που να πλησιάζει την απόχρωση του δαπέδου. Η τελική στρώση πριν την σκλήρυνσή της θα λειανθεί επιμελημένα  με χρήση σφουγγαριού και νερού. Μετά την πλήρη σκλήρυνση του υλικού το σοβατεπί θα επαλειφθεί με ρητινούχο βερνίκι πέτρας με βάση το νερό σε δύο στρώσεις

Το συνολικό μήκος του προς κατασκευή περιθωρίου – σοβατεπί είναι περίπου 44,00 μέτρα μήκους

Γ) Χρωματισμός περιμετρικών τοίχων

 

Μετά τον καθαρισμό και την απομάκρυνση την πρόσθετων σαθρών υλικών από την επιφάνεια των τοίχων θα γίνει στοκάρισμα στα σημεία επέμβασης με κατάλληλο υλικό.

Στη συνέχεια θα γίνει χρωματισμός του χώρου σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου της ΒΙΒΕΧΡΩΜ και σε απόχρωση υπόλευκη.

Όπως και προηγουμένως πριν από κάθε εργασία θα έχουν προστατευτεί όλα τα εκθέματα, υλικά και το δάπεδο που βρίσκονται στο χώρο

Το συνολικό εμβαδόν των εσωτερικών τοίχων είναι περίπου 135,00 μ2

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος του έργου θα φέρει τη ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας, του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά από τον χώρο εργασίας, γι αυτό θα μεριμνά για την τοποθέτηση σημάτων κινδύνων ημέρας και νύχτας. Επίσης υποχρεούται να απομακρύνει άμεσα τα άχρηστα υλικά από τους χώρους που θα γίνονται οι εργασίες.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών, στο χώρο του εργοταξίου, για κάθε ατύχημα, σε μη εργάσιμες ώρες καθώς και για κάθε ζημιά στα εκτελούμενα έργα ή σε περατωμένα τμήματα του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. κλοπή, φθορά κλπ.) μέχρι την προσωρινή παραλαβή του έργου.

 

3.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Στην τιμή μονάδος όλων των εργασιών χρωματισμών, εκτός από όλα τα στάδια (προκαταρκτικά και κύρια) της εκτέλεσης της εργασίας, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α.     Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και μέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εξοπλισμού (αναμικτήρων, ικριωμάτων κτλ) για την ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

β.     Η κατασκευή των απαιτούμενων ικριωμάτων, η προσέγγιση και τοποθέτηση τους στη στάθμη εργασίας καθώς και η αποξήλωση τους μετά το πέρας των εργασιών.

γ.     Η προετοιμασία των προς χρωματισμό επιφανειών, ο καθαρισμός τους, η επιδιόρθωση των ατελειών, οι επιστρώσεις πριν από την εφαρμογή του χρώματος, οι επιτρίψεις, οι εκτραχύνσεις, οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγμάτων και οι επιδιορθώσεις ελαττωματικής τελειωμένης εργασίας.

δ.     Η προστασία, ο καθαρισμός καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές των παρακείμενων επιφανειών από τις εργασίες χρωματισμών.

ε.     Ο καθαρισμός του εργοταξίου και η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών μετά το πέρας των εργασιών.

στ.    Οι ενδεχόμενες επιδιορθώσεις (μερεμέτια) της επιφάνειας που προκύπτουν λόγω της ενσωμάτωσης των κουφωμάτων, των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ.

ζ.     Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων στοιχείων.

η.     Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη αποπεράτωση των εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και σχέδια.

4.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρούνται ως κατ’ αποκοπή τίμημα περαιωμένης εργασίας κατά τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω. Η εκτίμηση των δυσκολιών για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και η αναλυτική επιμέτρηση των ποσοτήτων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου μετά από επίσκεψη στο χώρο.

Ο Εργοδότης ( Σύλλογος ) θα παρέχει στον ανάδοχο το υλικό βαφής των ξύλινων μερών της στέγης και μόνο αυτό, ενώ κάθε άλλο υλικό ή εργαλείο ή ικριώματα ( σκαλωσιές ) που θα ενσωματωθεί στο έργο ή θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του θα βαρύνει τον ανάδοχο

 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Ως χρόνος περαίωσης όλων των εργασιών ορίζετε το διάστημα των είκοσι (20) ημερών από την έναρξη των εργασιών  και όχι πέρα της 10/6/2018

Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταλυτική και θα επιφέρει ποινή στον ανάδοχο την χωρίς δικαίωμα αντίρρησης του, πλήρη και χωρίς αποζημίωση αποπομπή του από το έργο καθώς και την διαγραφή κάθε αποζημίωσής του για το έργο που πιθανόν έως τότε θα έχει εκτελέσει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα

6.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο ανάδοχος όλου του έργου θα αποπληρώνεται για τις εργασίες που θα εκτελεί ως ακολούθως:

Α) με την αποπεράτωση του 50% των εργασιών θα λάβει το 40% του κόστους των εργασιών που έχει εκτελέσει

Β) με το πέρας των εργασιών θα λάβει το 80% επί του συνόλου των εργασιών που έχει εκτελέσει

Γ) σε διάστημα έως 2ων μηνών μετά το πέρας ων εργασιών θα λάβει το υπολειπόμενο 20% επί του συνολικού ποσού.

Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί προκαταβολή σε καμία εργασία ενώ το εργολαβικό τίμημα θα παραμένει αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια του έργου.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο προσφέρων καλείται έως την καταλυτική ημερομηνία που ορίζεται παρακάτω να καταθέσει σε σφραγισμένο φάκελο το επισυναπτόμενο φύλο του τιμολογίου του έργου, στο οποίο θα έχει συμπληρώσει το προσφερόμενο ποσό για κάθε εργασία και θα έχει κάνει τις μαθηματικές πράξεις.

Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. του τιμολογίου.

Μετά την παραλαβή των φακέλων το Δ.Σ. του συλλόγου και η επιτροπή που έχει ορίσει θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών και θα προτείνει τον ανάδοχο του συνόλου του έργου.

Ο σύλλογος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη  προς τους προσφέροντες για την κατάθεση των προσφορών τους ενώ οι ίδιοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση για την διαδικασία κατάθεσης τους.

Με την κατάθεση των προσφορών ο μελλοντικός ανάδοχος δηλώνει και συνομολογεί ότι:

Α) έχει επισκευτεί το χώρο του έργου και έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών αυτού

Β) έχει συμπεριλάβει στην τιμή προσφοράς του κάθε απρόβλεπτο παράγοντα που έχει σχέση με το έργο καθώς και με τις τοπικές συνθήκες

Γ) έχει λάβει υπ όψιν του όλες τις πιθανόν καιρικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει έως το όριο των ακραίων καιρικών συνθηκών όπως αυτές ορίζονται από τις επίσημες αρχές του Ελληνικού Κράτους

Δ) διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό για την κατασκευή του έργου που θα αναλάβει

Ε) θα συμμορφώνεται στις υποδείξεις του μηχανικού του έργου ή του εκπροσώπου του

Στ) θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έως την Παρασκευή  20 Απριλίου 2018

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α) Επί της διαδικασίας

Γαλιατσάτος Ηλίας ( Πρόεδρος )

6977 318087

Β) Για τεχνικά θέματα

Ρηγάτος Χάρης ( Γεν. Γραμματέας )

Πολιτικός Μηχανικός

6944 517172

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s